Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!

Hotararea Nr. 3/2008

Adaugata la data de : Jan 9, 2009 in categoria Hotarari adoptate
Hotarari ale consiliului local

Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru ā€¯REABILITAREA SI MODERNIZAREA RETELEI DE STRAZI URBANE IN ORASUL TEIUS SI SATELE COMPONENTEā€¯

ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORAS TEIUS
CONSILIUL LOCAL   H O T A R A R E A
Nr. 3/2008  

 Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru ”REABILITAREA SI MODERNIZAREA RETELEI DE STRAZI URBANE IN ORASUL TEIUS SI SATELE COMPONENTE”   Consiliul local al orasului Teius,judetul Alba,intrunit in sedinta extraordinara in data de 28 ianuarie 2008, sedinta publica
Avand in vedere:
-expunerea de motive la proiectul de hotarare Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru ”REABILITAREA SI MODERNIZAREA RETELEI DE STRAZI URBANE IN ORASUL TEIUS SI SATELE COMPONENTE”
-raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei oras Teius,
- Programul operational regional 2007 – 2013 – Axa prioritara 2 – imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale. Domeniul major de interventie 2.1 – “reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/sau reabilitarea soselelor de centura”,
- prevederile art.36 al.4 lit.d si e din Legea nr. 215/2001 republicata, legea administratiei publice locale;
In temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, art.36, alin. 2, lit b, si art. 45 din legea administratiei publice locale,republicata

H O T A R A S T E Art.1. Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico- economici pentru ”REABILITAREA SI MODERNIZAREA RETELEI DE STRAZI URBANE IN ORASUL TEIUS SI SATELE COMPONENTE”, conform anexei parte integranta din prerzenta hotarare.
Art.2. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza biroului Urbanism din cadrul Primariei oras Teius.
    Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului judetul Alba
- Biroului Urbanism din cadrul Primariei oras Teius
- Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile   Teius, la 28 ianuarie 2008   PRESEDINTE DE SEDINTA Consilier HARITON LUCIAN     CONTRASEMNEAZA-SECRETAR
BARA MARIA
 Scrie un comentariu   Trimite unui prieten  » Documentatie achizitie credit
» Program Casierie
» Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
» Rezultat promovare
» Rezultat concurs promovare in grad
» Promovare in grad
» instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
» Oferta de vanzare teren
» HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
» HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


© 2011 Primaria Teius.