Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!

Hotararea Nr. 1/2008

Adaugata la data de : Jan 9, 2009 in categoria Hotarari adoptate
Hotarari ale consiliului local

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”reabilitarea și extinderea spațiilor verzi din orașul Teiuș, str. Decebal”

ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORAS TEIUS
CONSILIUL LOCAL TEIUȘ

HOTĂRÂREA
NR. 1/2008

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru
”reabilitarea și extinderea spațiilor verzi din orașul Teiuș, str. Decebal”


Consiliul Local al orașului Teiuș, județul Alba, întrunit în ședința extraordinară în data de 28 ianuarie 2008, ședință publică.
Având în vedere:
- expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru ” reabilitarea și extinderea spațiilor verzi din orașul Teiuș, str. Decebal”.
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei orașului Teiuș
- prevederile OUG nr.59/2007 privind instituirea programului național de imbunatațire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, modificată și completată prin OUG nr. 108/2007 și Legea nr. 343/2007
- Ordinul nr. 1166/2007 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, modificat prin Ordinul nr. 1912/2007
- Prevederile art. 36 al. 4 lit. d și e și art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicată, legea administrației publice locale
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b și art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicată, legea administrației publice locale

HOTĂREȘTE

Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru ” reabilitarea și extinderea spațiilor verzi din orașul Teiuș, str. Decebal”, conform anexei parte integrată din prezenta hotarâre.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează compartimentului Urbanism din cadrul Primăriei oraș Teiuș.
Prezenta hotărîre se va comunica:
- Instituției Prefectului județul Alba
- Serviciul Administrarea Patrimoniului Local
- Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile

Teius, 28 ianuarie 2008

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Consilier HARITON LUCIAN   CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
BARA MARIA
 Scrie un comentariu   Trimite unui prieten  Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.