Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!

Furnizare Date

Adaugata la data de : Jan 3, 2011 in categoria SPCLEP TeiusFURNIZAREA UNOR DATE CU CARACTER PERSONAL

 DIN REGISTRUL NATIONAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

 

    Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

- date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);

- date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii; - date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;

- date referitoare la codul numeric personal atribuit.         

    Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor este reglementată de O.U.G nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, Hotărârea Guvernului nr.113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.         Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate. Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat        

    Se consideră temei legal justificat, solicitarea unor date cu caracter personal primite din partea organelor de politie, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Român de Informaţii, Parchet, Justiţie, instituţii specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoane fizice care so licită comunicarea unor date proprii de evidenţă persoanelor etc.     Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completarile ulterioare, competenţa soluţionării acestui tip de cereri revine: 

- Serviciilor publice comunitare de evidenţa a persoanelor - pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice (art.5 lit.e) din O.G.nr.84/2001);

- Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, exclusiv pentru cererile formulate de persoanele juridice (art.14 alin.1 lit.e) din O.G.84/2001).    

   În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, taxa pentru furnizarea datelor este diferenţiata în funcţie de volumul acestora, astfel:

- pentru cererile punctuale/volum redus, tariful actual, aprobat de Consiliul Concurenţei, este de 4 lei (RON)/persoană, pentru furnizarea datelor în regim de urgenţă (48 de ore) se achită o taxă suplimentară de 10 lei; - pentru cererile la care se solicită un volum mare de date ce presupune exploatarea sistemelor informatice, taxa pentru furnizare date este de 120 lei (RON) /ora exploatare sistem informatic central sau 6,5 lei (RON) /ora exploatare sistem informatic teritorial; potrivit prevederilor art.10 alin.(2) din OUG nr.97/2005, furnizarea datelor se va asigura prin încheierea unui protocol care va conţine, în mod obligatoriu, destinaţia datelor, volumul şi structura acestora, suportul pe care se livrează şi măsurile de protecţie şi securitate a datelor prevăzute de lege, iar beneficiarii vor semna un angajament prin care se obligă să utilizeze datele numai pentru destinaţia stabilită şi să asigure protecţia şi confidenţialitatea acestora;    

   Potrivit prevederilor art.10 alin. (6) din OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, se exceptează de la plata taxelor prevazute de lege verificările din RNEP, sau, dupa caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale, de către :

- instituţiile publice cu atribuţii în domeniul aparării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;

- instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;

-casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;

-Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

-instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor;

-alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.  Scrie un comentariu   Trimite unui prieten  Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.