Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!

Hotararea nr 18 / 2009

Adaugata la data de : Mar 18, 2009 in categoria Hotarari adoptate
Hotarari ale consiliului local

Privind asocierea oraşului Teius cu Consiliul judeţean Alba şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Alba pentru Ć®nfiinţarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL TEIUS
CONSILIUL LOCAL


H O T Ă R Â R E A
NR.18/2009
privind asocierea oraşului Teius cu Consiliul judeţean Alba
şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Alba pentru înfiinţarea
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA


Consiliul Local .al orasului Teius, întrunit în şedinţa ordinară în data de 26 februarie 2009.,şedinţă publică.

Luând în dezbatere:

• Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind asocierea oraşului Teius cu Consiliul judeţean Alba şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Alba pentru înfiinţarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA;
• Raportul de specialitate al Serviciului Administrarea Patrimoniului local.., la proiectul de hotărâre privind asocierea oraşului Teius. cu Consiliul judeţean Alba şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Alba pentru înfiinţarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA;
• Avizul faorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraş Teiuş

Având în vedere prevederile:

- art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, completată prin Hotărârea Guvernului nr. 210/2007;
- art. 49, pct. B din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 11 - 13, art. 91 alin. (6), lit. c şi art. 98 coroborat cu art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36(2) lit. „a” şi „e” coroborat cu art. 36(7) lit. „c”, ale art. 45(2) lit. „f” si ale art. 115(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Pentru realizarea proiectului de interes comun „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în judeţul Alba” se aprobă încheierea unui Contract de asociere a oraşului Teiuş, prin Consiliul local al oraşului Teiuş cu Consiliul judeţean Alba şi unităţile administrativ–teritoriale din judeţul Alba – potrivit Anexei 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă asocierea oraşului Teiuş, prin Consiliul local oraş Teiuş, cu Consiliul judeţean Alba şi municipiile, oraşele şi comunele din judeţul Alba pentru înfiinţarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.
Pagina 1 din 2
Art. 3 Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA prevăzute în Anexa nr. 2 şi Anexa nr.3 - părţi integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 4-(1) Se stabileşte sediul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA în România, Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, cod 510118.
(2) Se aprobă participarea oraşului Teiuş, prin Consiliul local Teiuş, la patrimoniul iniţial al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA cu o contribuţie în numerar în valoare de 250 (doua sute cinci zeci) lei.

Art. 5 Se împuterniceşte Primarul oraşului Teiuş, Dl.Mateica Iacob Dorin, să semneze Actul Constitutiv şi Statutul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA.

Art. 6 Se împuterniceşte D-na Cioancă Iuliana, cetăţean român, născută la data de 21.12.1972 în municipiul Alba Iulia, domiciliată în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Bălcescu, nr. 18, bl. D3, sc. B, ap. 7, posesoare a C.I. seria AX, nr. 263504, eliberată de SPCLEP Alba Iulia la data de 03.07.2006, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Alba Iulia.

Art. 7 Se desemnează primarul oraşului Teiuş, Dl Mateica Iacob Dorin, repezentantul oraşului Teiuş în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA.

Art. 8 Hotărârea Consiliului local al oraşului Teiuş nr.67/30.08.2007 privind asocierea Consiliului local Teiuş cu Consiliul judeţean Alba şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba în scopul înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ,,SALUBRIS ALBA”, se abrogă.


Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;
- Consiliului judeţean Alba;
- Primarului orasului Teius
- Consiliilor locale .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile valabil exprimate.

Teiuş,26 februarie 2009

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
CONSILIER ec.OŢOIU MARCEL BARA MARIA
 Scrie un comentariu   Trimite unui prieten  » Documentatie achizitie credit
» Program Casierie
» Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
» Rezultat promovare
» Rezultat concurs promovare in grad
» Promovare in grad
» instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
» Oferta de vanzare teren
» HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
» HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


© 2011 Primaria Teius.