Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!

Hotararea nr 17 / 2009

Adaugata la data de : Mar 18, 2009 in categoria Hotarari adoptate
Hotarari ale consiliului local

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcţii Locuinţe”, str. Simion Bărnuţiu, F.N.”

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞ TEIUŞ
CONSILIUL LOCAL


H O T Ă R Â R E A
NR.17/2009
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcţii Locuinţe”, str. Simion
Bărnuţiu, F.N.”
 

Consiliul local al oraşului Teiuş, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 februarie 2009, şedinţă publică,
Având în vedere :
-expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcţii locuinţe”,str.Simion Bărnuţiu,FN
- referatul Compartimentului Urbanism din cadrul Primariei oras Teius,
-avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraş Teiuş
-Legea nr. 350/2001, privind Amenajarea teritoriului şi Urbanismului cu modificările şi completările ulterioare (Legea 289/2006).
-Legea nr. 453/2001 – legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata
-Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, art.36, alin. 5, lit c, legea administraţiei publice locale, republicată,
In temeiul art. 36, alin.5, lit.c coroborat cu art.46 din Legea nr. 215/2001 , legea administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare


H O T Ă R Ă Ş T E


Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construcţii Locuinţe”, str. Simion Bărnuţiu, F.N.,jud. Alba .”
Art.2 . Planul Urbanistic Zonal „Construcţii Locuinţe”, str. Simion Bărnutiu, F.N., jud. Alba, face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Compartimentului Urbanism din cadrul Primăriei oraş Teiuş.
Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;
- Primarului orasului Teius
- Arhitectului şef
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate.

Teiuş,26 februarie 2009


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
CONSILIER ec.OŢOIU MARCEL BARA MARIA
 Scrie un comentariu   Trimite unui prieten  Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.