Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!

Hotararea Nr. 45/2008

Adaugata la data de : Jan 22, 2009 in categoria Hotarari adoptate
Hotarari ale consiliului local

Consiliul local al orasului Teius, jud. Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de 29 mai 2008, sedinta publica...

ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORAS TEIUS
CONSILIUL LOCAL

 

HOTARAREA
NR. 45/2008


Consiliul local al orasului Teius, jud. Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de 29 mai 2008, sedinta publica
Avand in vedere:
- expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea reducerilor si scutirilor de impozite si taxe pe anul 2009;
- prevederile Legii 571/2003 cu completarile si modificarile ulterioare;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei oras Teius;
- avizul comisiei de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oras Teius,
- in temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. c si art 4 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata

 


HOTARASTE

 

 

Art. 1 Se aproba scutire la impozitul pe cladiri si teren pentru persoanele fizice care detin o singura locuinta si ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social.
Art. 2. Scutirea se aproba proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, se opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoanele in cauza depun cererea prin care solicita reducerea, insotita de actele doveditoare a acestor situatii.
Art. 3. Scutirea se acorda numai pentru locuinta de domiciliu.


Prezenta Hotarare a fost adoptata cu un numar de 15 voturi favorabile valabil exprimate.
 

Teius, 29 mai 2008
 

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA SECRETAR
CONSILIER POPA CORNEL BARA MARIA
 Scrie un comentariu   Trimite unui prieten  Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.